Personuppgiftspolicy för Ninris Ramverk
Målet med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med lagstiftning på området, främst Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”). Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på ninris@ninrisramverk.seeller genom att skicka ett brev till Ninris Ramverk, Smedjegatan 10, 131 54 Nacka.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel tydliga bilder på en person eller elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i lagar och regler. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information.

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, när du skapar ett konto, när du anmäler dig till aktiviteter eller använder någon annan av Ninris Ramverks tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan innebära följande typer av personuppgifter:
·      Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer[DS3] , faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande.
·      Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer och likande.

Information vi samlar in om dig
När du utnyttjar våra tjänster kan vi dessutom komma att samla in följande information:
·      Person- och kontaktinformation – namn, kön, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande.
·      Information om tjänster – detaljer angående de tjänster du har utnyttjat. Vid behov även den finansiella information som är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Hantering och lagring av personuppgifter
Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter
Ninris Ramverk behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas stöd av flera grunder. Dessa grunder kan vara avtal, intresseavvägning, samtycke och att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Utskick av information
Vi kan komma att använda vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och viktig information. Vi skickar även ut fakturor och betalningspåminnelser i förekommande fall. Utskick av information kan komma att ske med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera utskick om våra tjänster och viktig information till dig. Dina personuppgifter kommer att lagras till dess du avregistrerar dig från att mottaga informationen.

Besökaridentifiering – cookies
Vår webbplats samlar in standardlogg-information, bland annat din IP-adress, typ av webbläsare och språk och tider för besök. För att tillse att webbplatsen fungerar väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller vår/a tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och webb-beacons (elektroniska bilder som tillåter våra webbplatser att räkna antalet besökare som besökt en viss sida och för att komma åt vissa cookies) för att samla in aggregerad data. För detaljerad information om hur vi använder cookies och andra teknologier för spårning kan du läsa vår cookiepolicy.

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in för att utföra, utveckla och förbättra våra tjänster. Det kan exempelvis gälla våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och utveckla dessa.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Ninris Ramverk strävar efter att följa god sed. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Om du prenumererar på nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke. Ninris Ramverk får lämna ut personuppgifter till olika datasystem, vilket innebär att leverantörerna av dessa system har tillgång till personuppgifterna – dock aldrig för att använda uppgifterna för egen del, utan endast för hosting av system och support.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Leverantörer och underleverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Personuppgiftspolicyn.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör.  Då Ninris Ramverk är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, utförd efter intresseavvägning eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.
Om vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att dra tillbaka samtycket när som helst genom att kontakta oss på de uppgifter som anges nedan under rubriken ”Kontakta oss”.

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig och verifiera informationen. En sådan kopia kan begäras utan kostnad genom att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet
Du kan begära att få dina personuppgifter flyttade från oss till annan av dig vald part när personuppgiftsbehandlingen grundar sig på avtal eller samtycke och det är tekniskt möjligt.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller ej komplett information om dig själv.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära begränsning, vilket innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter härrör från bland annat bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I dessa fall blockerar vi den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är Ninris Ramverk registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 6207051241 och säte på Smedjegatan 10, 13154 Nacka Tel 08-55611000, ninris@ninrisramverk.se
 
Besök www.ninrisramverk.se för mer information.

Med reservation för ändringar.
Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-05-15.

Vår webbplatsadress är: https://www.ninrisramverk.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen för du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.ninrisramverk.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

What personal data we collect and why we collect it

Backups

Per the functionality of this plugin, backups of your website files and/or database are created and stored locally on your server and/or remotely on 3rd party servers based on the settings of this plugin. Archives can include, but are not limited to, file and database assets, including hashed passwords, 3rd party data, uploads and user information. These backups are stored to provide critical functionality of this plugin.

Cookies

Cookies are used to handle importing and restoring backups.

Plugin Settings

Some plugin settings ask for an email address or login credentials to 3rd party services. This is stored to provide functional features to the plugin.

Recent Activity

This plugin tracks dates, times and actions of successful and unsuccessful backups and remote data transfers. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

Loggning

This plugin logs some personal information such as email addresses, usernames, database and server information. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

How long we retain your data

Backups

Backup retention is completely up to the website owner. This can vary from less than one minute to indefinitely.

Cookies

Cookies used during the restore/import process expire after 24 hours.

Plugin Settings

Settings are retained indefinitely until they are changed or removed manually.

Where we send your data

Backups

Backups are not automatically sent to remote destinations automatically, however backups can be configured to be sent to third-party servers.

How we protect your data

Backups

Backup zip files are stored with hashed file names to prevent filename guessing and directory browsing is disabled.

What third parties we receive data from

Backup Destinations

Backups can be sent to third-party destination servers, including but not limited to:

Links to third party privacy policies have been included.